x

Login






Hotaki Afghan



KM Hotaki Afghan, Mahmud Shah, AH1135-1137 (1722-1724AD) Grading Price Pic.
323 Rupi or 10 shahi, Qandahar ND. Album 2714. Scarce vf 50,00